Privacy Statement

  1. P.M.International B.V. (MultiCards Internet Billing) en Stichting Derdengelden MultiCards dienen te worden gezien als de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
  2. Verwerker: P.M.International B.V. (MultiCards Internet Billing) en Stichting Derdengelden MultiCards. Omdat u via MultiCards Internet BIlling als payment service provider de betaling laat verwerken hoeft u niet per betaaloptie een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Als payment service provider die de (betaal)gegevens voor u verwerkt, is verwerking van deze betaalgegevens door derde (sub)verwerkers toegestaan, omdat wij anders de overeenkomst niet kunnen uitvoeren. Alle informatie, die op een website van MultiCards wordt verzameld, zal volkomen vertrouwelijk worden behandeld. Op geen enkel moment wordt deze informatie, op welke wijze dan ook, aan anderen verstrekt, anders dan haar eigen medewerkers.
  3. MultiCards zal er alles aan doen om de verzamelde informatie te beschermen en te voorkomen dat het door anderen dan aangewezen personen, binnen haar organisatie, kan worden gebruikt.
  4. MultiCards kan, van tijd tot tijd, algemene demografische gegevens genereren over haar cliënten en/of bezoekers van haar website, voor eigen gebruik. Zulke informatie zal voornamelijk van statistische aard zijn en zal nooit specifieke informatie bevatten over enige individuele bezoeker of gebruiker.
  5. Alle activiteit op deze server wordt geregistreerd en opgeslagen gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn, inclusief alle toegang tot diensten en aanpassingen van individuele gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om gebruik en misbruik van de service te registreren. Algemene informatie zoals browser type, land van herkomst, aantal klanten en/of bezoekers mogen alleen aan eigen medewerkers worden verstrekt.
  6. Alleen indien daartoe gedwongen via een gerechtelijk bevel of via een dwangmaatregel van overheidswege, zal informatie ter beschikking worden gesteld aan bevoegde instanties. Als een geregistreerde gebruiker wordt verdacht van illegale activiteit bij het gebruik van de diensten op deze website, zal de daarbij geregistreerde illegale activiteit worden gemeld aan daarvoor bevoegde instanties voor verder onderzoek.
  7. Op geen enkel ander moment zal klantinformatie, zonder expliciete toestemming, worden vrijgegeven.
  8. De persoon waarvan niet geanonimiseerde persoonlijk gegevens zijn opgeslagen heeft inzage-, wijzigings- en verwijderings-rechten op deze persoonsgegevens voor zover dit de te verlenen of reeds verleende dienst en administratieve en wettelijke verplichtingen niet schaadt danwel wettelijk een bewaarplicht bestaat. Verwijdering kan tot gevolg hebben dat de dienst niet kan worden geleverd.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, neem dan a.u.b. contact op