Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden MultiCards (P.M. International B.V.)

1. Toepasselijkheid
1.1 P.M. International B.V., h.o.d.n. MultiCards is per 16 april 2014 ingeschreven door de Nederlandse Bank (DNB) in het openbaar register als vrijgestelde betaaldienstverlener. MultiCards staat niet onder toezicht van DNB.
1.2 Op deze algemene voorwaarden zijn de definities van toepassing zoals aangegeven in artikel 18.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen MultiCards en de Stichting Derdengelden enerzijds en de Onderneming anderzijds, uit welke hoofde of welke benaming dan ook, voor zover Partijen daarvan niet hebben afgeweken in overeenkomsten of in bijzondere voorwaarden.
1.3 MultiCards en of de Stichting Derdengelden behouden zich het uitdrukkelijke recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor de reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de geëigende media aan de Onderneming bekend worden gemaakt en treden in werking 30 dagen na bekendmaking.
1.4 Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk door MultiCards en de Stichting Derdengelden zijn aanvaard. Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk door MultiCards en de Stichting Derdengelden zijn aanvaard.
1.5 MultiCards verleent de Onderneming middels de overeenkomst een niet-exclusieve gebruikslicentie voor de in de MultiCards-applicatie opgenomen betalingsmodule(s) en koppelingssoftware en behoudt te allen tijde het volledige auteursrecht op de software. Voor dit gebruik, de jaarlijkse voorgeschreven controles van o.a. de websites/domeinnamen, de afwikkeling van klachten van Klanten, de helpdesk en de mogelijke updates van de koppelingssoftware is de Ondernemingeen jaarlijkse vergoeding verschuldigd, waarvoor de Onderneming bij het aangaan van de overeenkomst MultiCards machtigt tot inhouding daarvan. MultiCards is gerechtigd deze vergoeding te allen tijde te wijzigen.
1.6 De Onderneming is er mee bekend dat bij het aangaan van de Dienst alle relevante persoons- en bedrijfsgegevens worden gevraagd. Deze worden door MultiCards verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties. Daaronder wordt mede begrepen de voorkoming en bestrijding van fraude, witwaspraktijken en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
1.7 De communicatie tussen Onderneming en MultiCards /de Stichting Derdengelden geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst, duur en opzegging
2.1 Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst dient de Onderneming zich aan te melden en de eventueel van toepassing zijnde inschrijfkosten te betalen. Aan de hand van de aangeleverde gegevens wordt onderzocht of de aansluiting van de Onderneming niet in strijd is met het MultiCards acceptatiebeleid. Een website die (nog) niet op content te controleren is ontvangt slechts een testaccount.
2.2 De overeenkomst tussen MultiCards en of de Stichting Derdengelden en de Onderneming wordt geacht tot stand te zijn gekomen, in het geval dat de Onderneming de toegezonden documenten retourneert en de inschrijfkosten betaalt en indien de Onderneming door MultiCards wordt geaccepteerd.
2.3. De overeenkomst tussen MultiCards en of de Stichting Derdengelden en de Onderneming wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De opzegging dient door de Onderneming schriftelijk aan MultiCards te worden meegedeeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van een opzegging of het voortijdig afbreken van de aanmeldprocedure vindt er geen restitutie van de reeds betaalde aanmeldkosten, de jaarlijkse onderhoudskosten of prepaid bedragen plaats.
2.4. MultiCards en of de Stichting Derdengelden zijn bevoegd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder vergoeding van schade of restitutie van tarieven, eenzijdig te beëindigen:
- met onmiddellijke ingang in geval van tekortkoming door de (zakelijke) Onderneming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze voorwaarden of de voorschriften of instructies van MultiCards, de Stichting Derdengelden, Currence en/of toezichthouders niet nakomt;
- met onmiddellijke ingang in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling van de Onderneming;
- indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst goederen en/of diensten waarvan het bestaan, exploiteren, verhandelen of in bezit hebben of gebruik strafbaar is (harddrugs, wapens of andere verboden zaken en of verboden diensten) door de Onderneming worden verhandeld en/of zaken in strijd met het acceptatiebeleid van MultiCards worden verhandeld/aangeboden;
- indien –na een klacht non-performance en daarop volgend onderzoek door MultiCards- blijkt dat tegenover middels MultiCards gedane betalingen door de Onderneming geen levering of prestatie wordt geleverd of indien er sprake is van een redelijk vermoeden van of bewezen (voorschot)fraude;
- indien daardoor aan de reputatie van MultiCards en of Currence schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht;
- indien gedurende de looptijd van de overeenkomst de Onderneming in strijd met de Sanctiewet 1977 of Wwft handelt of onderworpen is aan een internationale toezichtmaatregel;
- te allen tijde schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.
2.5 MultiCards en of de Stichting Derdengelden zijn, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder mede begrepen het verlenen van de mogelijkheid voor de Onderneming om betalingen te accepteren en geïncasseerde betalingen uit te betalen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en zolang de Onderneming naar mening van MultiCards het in de vorige zin niet nakomt of daarover verschil van mening tussen MultiCards/de Stichting Derdengelden en de Onderneming of tussen de Onderneming en derden bestaat.
2.6 Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van MultiCards en/of de Stichting Derdengelden, waaronder het recht om vergoeding van schade te verlangen, aangifte te doen en/of de overeenkomst te ontbinden, onverlet.

3. Verplichtingen MultiCards en de Stichting Derdengelden
3.1. MultiCards stelt ten behoeve van de Dienst apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken ter beschikking. Pas op het moment dat een transactiebedrag van een Klant fysiek wordt bijgeschreven op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden betekent dit voor de Dienst dat de Onderneming voor dit bedrag een vordering heeft gekregen op de Stichting Derdengelden en dat de Stichting Derdengelden op haar beurt de gecollecteerde transactiebedragen aan de rechthebbenden zal uitbetalen op basis van de contractueel overeengekomen business rules, eventueel met inhouding van de overeengekomen transactie- en/of andere kosten.
3.2 MultiCards en de Stichting Derdengelden nemen bij hun deel van de Dienst de nodige zorgvuldigheid in acht en houden naar beste vermogen rekening met de belangen van de Onderneming. Geen van de bepalingen in deze voorwaarden kunnen aan dit beginsel afbreuk doen.
3.3 MultiCards en of de Stichting Derdengelden stellen zich het 24 uur per dag zeven dagen per week adequaat functioneren van de Dienst (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel en streven daarbij een beschikbaarheid van 99% op jaarbasis na.
3.4 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden hebben het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn en zonder de automatische verplichting te hebben dit aan de Onderneming te melden. Onder storing wordt verstaan de niet-beschikbaarheid van de Dienst voor gebruik, met uitzondering van onderhoud. In geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten bij de bij iDEAL aangesloten banken optreden is MultiCards is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet-accepteren van de iDEAL betalingen door een of meerdere iDEAL banken en alle mogelijke schade die daar voor de Onderneming zou kunnen optreden. MultiCards zal vanwege buitengebruikstellingen nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
3.5 De Stichting Derdengelden is als enige partij verantwoordelijk voor de correcte uitbetalingen met inachtneming van de contractueel overeengekomen business rules en uitbetaalafspraken.
3.6 Niet-geïncasseerde c.q. gefaalde transactiebedragen die niet tot een werkelijke, definitieve en onvoorwaardelijke creditering (bijschrijving) van de Derdengeldrekening ten gunste van de Onderneming leiden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Stichting Derdengelden. Onterechte, foutieve of toevallige overboekingen op de Derdengeldrekening door Klanten worden zo veel mogelijk door de Stichting Derdengelden aan de Klant terugbetaald.
3.7 De Onderneming machtigt, bij uitsluiting van ieder ander, middels het aangaan van de overeenkomst, de Stichting Derdengelden tot het exclusieve beheer van de tegoeden van de Onderneming, welke machtiging gedurende de looptijd van de overeenkomst niet eenzijdig door de Onderneming kan worden herroepen.
3.8 De tegoeden die de Stichting Derdengelden voor alle aangesloten Ondernemingen beheert worden uitsluitend gestort op een Derdengeldrekening(en) welke onder toezicht staan van DNB. Deze bankrekening(en) worden noodzakelijkerwijs aangehouden bij in Nederland gevestigde gegoede banken, met een voldoende sterke capaciteit om aan financiële verplichtingen te voldoen.
3.9 De uitbetalingsfrequentie is afhankelijk van het aantal overeengekomen Werkdagen tussen het moment van daadwerkelijke feitelijke creditering ten gunste van de Onderneming en de uitgaande betaling aan de Onderneming. Het afslagmoment van de Werkdag is 24.00 uur en is de dag van feitelijk ontvangst geen Werkdag, verschuift de uitgaande betaling naar de eerst volgende Werkdag. De Stichting Derdengelden garandeert op jaarbasis 98% tijdige uitbetalingen op de overeengekomen Werkdag. Daarbij zijn Stichting Derdengelden en/of MultiCards niet verantwoordelijk en nimmer aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit niet beschikbaarheid van bancaire infrastructuur en vertragingen binnen het interbancaire betalingsverkeer.
3.10 De uitbetalingsfrequentie kan ook afhankelijk zijn van een feitelijke levering (proof of delivery) in geval van een escrow betaling, hetgeen in de Overeenkomst zal worden vervat.
3.11 In geval de Onderneming heeft gekozen voor een drempelbedrag neemt de overeengekomen uitbetaalperiode een aanvang op het moment dat de in een periode ingekomen betalen voor een Onderneming het door hem gekozen drempelbedrag bereiken. Daarmee wordt in geval van een drempelbedrag de contractuele uitbetalingsfrequentie overruled.

4. Verplichtingen Onderneming
4.1 De Onderneming is verplicht aan MultiCards en of de Stichting Derdengelden alle medewerking te verlenen en alle informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van o.a. identiteit, burger-servicenummer, geboortedatum, handtekening, handelingsbekwaam- bevoegdheid, rechtsvorm, (statutaire) vestigingsplaats, inschrijving in handelsregister, VOG en andere relevante informatie. De kosten van de aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag of de uittreksels Kamer van Koophandel zijn voor rekening van de Onderneming. De Onderneming is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de benodigde gegevens, digitale bestanden en/of stukken noodzakelijk voor de Dienst en staat in voor de juistheid ervan. MultiCards, noch de Stichting Derdengelden kunnen hiervoor aansprakelijk gehouden worden door de Onderneming. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de Onderneming inloggegevens of Onderneming (sub) ID’s handmatig in een (extern) systeem, zoals een externe internetkassa, moet invoeren.
4.2 De Onderneming dient wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven, in ieder geval binnen een periode van 5 Werkdagen voor en 5 Werkdagen na deze wijziging. Een wijziging van de domeinnaam, de bankgegevens, wijziging van de eigenaar en of KvK gegevens zal steeds tot een nieuwe overeenkomst leiden. De wijziging dient te worden aangevraagd door de rechtsgeldig vertegenwoordiger/ bevoegd persoon.
4.3 De Onderneming geeft toestemming aan MultiCards en of de Stichting Derdengelden om haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenregistratiesysteem. Deze registratie is enkel toegankelijk voor MultiCards en of de Stichting Derdengelden en dient uitsluitend administratieve doeleinden of de eigen marketingactiviteiten van MultiCards. De informatie van de Onderneming in de klantenregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij daar een wettelijke basis of een toestemming van de Onderneming aan ten grondslag ligt.
4.4 De Onderneming zal uitsluitend betaallinks van betaalopdrachten per email verzenden aan ontvangers die daarin hebben toegestemd (anti-spamclausule) en de Onderneming vrijwaart MultiCards en of de Stichting Derdengelden dienaangaande.
4.5 De Onderneming draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid en het naar behoren functioneren van de voor het gebruik zijn (telecommunicatie)diensten, waaronder begrepen ook de (open source) koppelingen met de (webshop) software van de Onderneming.
4.6 De Onderneming zal de voorschriften en instructies van MultiCards met betrekking tot de Dienst, alsmede instructies van MultiCards en/of de eigenaren van betaalmethodes inzake het juiste gebruik van diverse betaalmethodes, logo’s, de koppelingssoftware en of api steeds nakomen.
4.8 De Onderneming dient de correcte werking van de software voor ingebruikstelling te testen. MultiCards is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van opensource plug-ins of andere koppelingssoftware van derden die een koppeling maken tussen de MultiCards-applicatie en de software van de Onderneming.
4.9 De Onderneming garandeert aan MultiCards en of de Stichting Derdengelden dat:
- de Onderneming geen goederen en/of diensten verkoopt/levert of zal verkopen/leveren waarvan de verkoop/levering is verboden volgens de wetgeving van het Land van herkomst en van de landen waarin de Onderneming haar goederen en/of diensten aanbiedt;
- de Onderneming de Dienst niet zal misbruiken voor oplichting, fraude, witwaspraktijken en het steunen van terroristische organisaties;
- de Onderneming op haar website en in andere commerciële communicatie-uitingen aan de Klant de volledige informatie zal verschaffen zoals dit vereist is volgens de wetgeving van het Land van herkomst en van de landen waarin de Onderneming haar goederen en/of diensten aanbiedt;
- de Onderneming de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen respecteert en zal respecteren en op geen enkele wijze inbreuk zal maken op deze rechten;
- de Onderneming al haar verplichtingen ten opzichte van de Klant zal nakomen;
- de Onderneming alle aanwijzingen van MultiCards, de Stichting Derdengelden, DNB of Currence of een andere Financiële Instelling onmiddellijk zal nakomen;
- de Onderneming zijn technische aansluiting met MultiCards niet zal gebruiken voor een andere URL, website en/of doelomschrijving dan welke in de overeenkomst expliciet zijn genoemd.
4.10 De Onderneming erkent dat MultiCards en/of de MultiCards Stichting Derdengelden uitdrukkelijk niet in de rechtsverhouding treden tussen de Onderneming en de Klant en maakt dit ook desnoods kenbaar aan de Klant. De Onderneming is en blijft verantwoordelijk voor eventuele terugvorderingen van betalingen door de Klant indien MultiCards en of de Stichting Derdengelden inkomende betalingen collecteren en doorbetalen.
4.11 De Onderneming zal MultiCards en/of de Stichting Derdengelden schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle mogelijke kosten (met inbegrip van juridische kosten) en vorderingen tot schadevergoeding die bij MultiCards en/of de Stichting Derdengelden worden ingediend door een Klant of door derden als gevolg van enig handelen of nalaten door de Onderneming.
4.12 In geval van een onterecht ontvangen overboeking (verkeerd bedrag ontvangen of bedrag bedoeld voor een andere Onderneming) zal de Onderneming zo spoedig mogelijk, dan wel na een eerste verzoek daartoe, onterecht ontvangen betalingen op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden terugboeken. Mocht de Onderneming daartoe, om welke reden dan ook, niet bereid zijn geldt het bepaalde in artikel 13.7.

5. Recht van inhouding
5.1 Bij het uitbetalen van gecollecteerde gelden is de Stichting Derdengelden uitdrukkelijk door de Onderneming gemachtigd en derhalve gerechtigd de door de Onderneming op grond van de overeenkomst verschuldigde MultiCards transactiekosten en andere contractueel overeengekomen kosten die samenhangen met de Dienst, zoals aanmeldkosten en onderhoudskosten, in te houden op de uit te keren bedragen om op die wijze haar vordering te verrekenen. MultiCards en/of de Stichting Derdengelden zijn hoofdelijk schuldeiser in verband met elke mogelijke schuld van de Onderneming aan MultiCards en/of de Stichting Derdengelden.
5.2 MultiCards is gerechtigd haar tarieven en kosten met betrekking tot de Dienst, alsmede de wijze en het moment waarop zij haar kosten int op elk willekeurig moment te wijzigen. Voorafgaand aan een dergelijke wijziging zal MultiCards de Onderneming schriftelijk op de hoogte stellen. De Onderneming is gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen wanneer de Onderneming de Overeenkomst niet wenst voort te zetten op basis van het gewijzigde transactietarieven/methoden.
5.3 Indien het door de Onderneming aan MultiCards verschuldigde tarief plus kosten niet voldaan kan worden uit het totaal van de gecollecteerde transactiebedragen of de vooraf ingekochte en reeds betaalde transactieaantallen worden overschreden, verstrekt de Onderneming hierbij aan MultiCards en/of MultiCards Stichting Derdengelden een onherroepelijke machtiging om verschuldigde bedragen te incasseren van het in overeenkomst genoemde rekeningnummer. MultiCards en/of de Stichting Derdengelden kunnen er ook voor kiezen om op maandelijkse basis de kosten declareren en de Onderneming daarvoor te factureren. Indien deze nota’s onbetaald blijven gelden artikel 4.1 en 4.3 en zijn MultiCards en de Stichting Derdengelden gerechtigd hun diensten op te schorten tot het moment van algehele betaling. Bij iedere aanmaning zijn € 25,-- aan administratiekosten verschuldigd.
5.4. Indien betalingen zijn ontvangen en MultiCards ontvangt meerdere klachten van Klanten dat goederen of diensten niet zijn geleverd (zogenaamde Melding Non-Performance) of indien er aanwijzingen en vermoedens zijn van fraude of is er sprake van een (een vermoeden van) witwaspraktijken of doorsluizen van gelden aan terroristische of criminele organisaties heeft MultiCards en of de Stichting Derdengelden de bevoegdheid met onmiddellijke ingang de doorbetaling aan de Onderneming te blokkeren in afwachting van de resultaten van een onderzoek (opschortingsrecht), waarbij alle gevolgen voor rekening en risico van de Onderneming zijn. Indien naar oordeel van MultiCards en de Stichting Derdengelden de klachten gegrond zijn kan als uiterste consequentie de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden, zonder dat de Onderneming enig recht op schadevergoeding heeft en er zullen in dat geval geen uitbetalingen aan de Onderneming volgen. In dat geval geldt dat opgeschorte uitbetalingen die na ommekomst van een wettelijke termijn van 13 maanden na de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden c.q. de uitbetaling had moeten plaatsvinden, om welke reden dan ook, niet zijn opgeëist door Klanten en/of Onderneming automatisch vervallen aan MultiCards.

6. Eigen web applicatie/website Onderneming
6.1 De Onderneming draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid en het naar behoren functioneren van de voor het gebruik van de DIENST benodigde of door MultiCards voorgeschreven (telecommunicatie)diensten, waaronder begrepen ook de (open source) koppelingen met de (website)software van de Onderneming.
6.2 De Onderneming zal de voorschriften en instructies van MultiCards en/of de eigenaren van de diverse betaalmethodes met betrekking tot zulke goederen en diensten zorgvuldig nakomen.
6.3 MultiCards is bevoegd de voor het gebruik van het MultiCards-account voorgeschreven (telecommunicatie)diensten en koppelingssoftware te wijzigen, en zal de Onderneming daarvan op de hoogte stellen, of de Onderneming via de back office in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
6.4 MultiCards is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van plug-ins die een koppeling maken tussen de MultiCards-applicatie en de software van de Onderneming. De Onderneming dient voor de ingebruikname deze koppelingen vooraf te testen.
6.5 De Onderneming is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en/of afdrukken van de door hem met MultiCards en of de Stichting Derdengelden gewisselde (elektronische) communicaties.
6.7 De Onderneming zal alle informatie over en logo’s van de betaalmethodes op de website zorgvuldig weergeven en conform de integratie voorschriften van deze betaalmethodes en zal alle aanwijzingen dienaangaande opvolgen.

7. Privacy
7.1 De Onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (zoals bedoeld in Richtlijn 95/46 van de EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). MultiCards en/of de Stichting Derdengelden dient tevens te worden gezien als de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van voornoemde richtlijn.
7.2 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden behouden de persoonsgegevens die door Klanten aan MultiCards en/of de Stichting Derdengelden worden verstrekt, zo lang als nodig is om zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst na te komen.
7.3 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden nemen geen verantwoordelijkheid op zich voor het privacy beleid van de Onderneming voor de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens van Klanten door de Onderneming.
7.4 Tenzij MultiCards en/of de Stichting Derdengelden hiertoe op wettelijke gronden verplicht wordt,zal het geen persoonsgegevens van Klanten verstrekken aan derden.
7.5 Gedurende de looptijd en na beëindiging van deze Overeenkomst zullen Partijen zorg dragen voor vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij tot zich hebben kunnen nemen.
7.6 In geval MultiCards klachten ontvangt van Klanten over de dienstverlening van de Onderneming zal MultiCards deze doorverwijzen naar de Onderneming. Indien de Onderneming niet of niet adequaat binnen 24 uur nadat zij daartoe is aangespoord reageert richting MultiCards, geeft de Onderneming er nu reeds voor alsdan aan MultiCards de toestemming om de haar ter beschikking staande contactgegevens van de Onderneming aan de Klant door te geven.

8. Klant
8.1 De Onderneming staat er voor in dat klachten van Klanten over zijn/haar dienstverlening op zijn/haar website kunnen worden gemeld en door haar/hem snel en adequaat worden afgewikkeld en dat eventuele terugbetalingen van transactiebedragen (ongeacht of ze door de Stichting Derdengelden nog dienen te worden uitbetaald) binnen maximaal 30 dagen worden uitgevoerd. Daartoe zullen op het algemeen toegankelijke deel van de eigen website alle contactgegevens van de Onderneming worden geplaatst (minimaal een adres, woonplaats, KvK of BTW nummer, email adres en telefoonnummer). De Onderneming zal er alles aan doen om zo veel mogelijk te voorkomen dat Klanten bij MultiCards hun beklag zullen doen en indien dat wel het geval is al het mogelijk doen om dit te voorkomen. Niet nakoming van deze instructies levert een beëindigingsgrond op.
8.2 MultiCards staat er niet voor in dat Klanten een betaling door middel van een MultiCards-betaalscherm altijd zullen of kunnen accepteren.
8.3 MultiCards is geen partij bij een tussen de Onderneming en de Klant gesloten overeenkomst. MultiCards levert slechts de betaaldienst en is niet aansprakelijk voor de producten, diensten en handelingen van de Klanten en/of de Onderneming.
8.4 MultiCards is niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van een de overeenkomst tussen Klant en Onderneming.
8.5 De Onderneming vrijwaart MultiCards en de Stichting Derdengelden voor alle soorten vorderingen van Klanten die verband houden met een Overeenkomst enerzijds en de overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant anderzijds.
8.6 MultiCards is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, vertraagd of niet tijdig uitvoeren van een betaling of betalingsopdracht middels een online machtiging van de Klant op de Derdengeldrekening, of het niet accepteren van een MultiCards betaalvenster door een Klant.

9. Aansprakelijkheid
9.1 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van een eventueel verzuim en/of gebrek in de Dienst in het algemeen en de betalingsopdracht van de Klant aan de Onderneming in het bijzonder bij gebruikmaking van enige betaalmethode welke is gekoppeld aan de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden.
9.2 Voor het geval de Onderneming gebruik wil maken van de betaalmethode “machtiging” is het volledige gebruik van deze betaalmethode voor risico van de Onderneming. Dat impliceert dat MultiCards en/of de Stichting Derdengelden ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen en de schade van eventuele storneringen (o.a. melding onterechte incasso) nadat de betaling van het transactiebedrag succesvol is geïncasseerd op de Derdengeldrekening en wellicht reeds(achteraf ten onrechte) aan de Onderneming is uitbetaald. De Stichting Derdengelden zal in dat geval de Onderneming verzoeken de aan te derdenrekening per ommegaande aan te zuiveren en is bevoegd de transactiebedragen van deze storno’s te verrekenen met de uit te betalen bedragen aan de Onderneming, dan wel deze afgeboekte bedragen bij de Onderneming zelf te incasseren, waarvoor de Onderneming bij deze de Stichting Derdengelden expliciet machtigt. Deze machtiging geldt verder voor de kosten van een onsuccesvolle machtiging wegens “saldotekort” en/of “administratieve redenen”.
9.3 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de door de Onderneming geleden schade die het gevolg is van het tekortschieten jegens de Onderneming van enige (veiligheid) verplichting, voor zover die aan MultiCards en of de Stichting Derdengelden kan worden toegerekend. Elke andere aansprakelijkheid van MultiCards en of de Stichting voor directe schade, bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten en is niet toerekenbaar aan MultiCards en of de Stichting Derdengelden, met uitzondering van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag van 500 euro.
9.4 MultiCards en of de Stichting Derdengelden staan er niet voor in dat de Klant betaling door middel van een MultiCards-betaalscherm altijd zullen of kunnen accepteren.
9.5 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden zijn niet aansprakelijk voor de aard, kwaliteit, levering van producten, diensten en handelingen van de Onderneming.
9.6 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden zijn niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming door de Onderneming van een overeenkomst waarvoor de Klant met behulp van de Dienst de Onderneming heeft betaald.
9.7 De Onderneming vrijwaart MultiCards en de Stichting Derdengelden voor alle soorten vorderingen van Klanten die verband houden met een overeenkomst waarvoor de Klant een MultiCards-betaling ten gunste van de Onderneming heeft verricht.
9.8 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, vertraagd of niet tijdig uitvoeren van MultiCards -betaling of niet-accepteren van een betaalopdracht of betaalscherm door een Klant.
9.9 MultiCards en of de Stichting Derdengelden zijn in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Onderneming verstrekte gegevens en evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Onderneming opgegeven personen, (de gevolgen van) computer, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
9.10 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden over aansprakelijkheid is bepaald, en tenzij de schade is ontstaan als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, is MultiCards en/of de Stichting Derdengelden niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door overmacht zoals:
- het niet kunnen gebruiken van de MultiCards-applicatie door Klanten; - onbevoegd gebruik van de MultiCards-applicatie, huisvredebreuk (hacking, phishing), verminking, cyber crime, virussen; - het niet naleven door de Onderneming van het bepaalde in de overeenkomst, in deze algemene voorwaarden of in door MultiCards gegeven voorschriften of instructies; - internationale conflicten;
9.11 In geval van overmacht, waaronder begrepen een storing, worden de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) van MultiCards en/of de Stichting Derdengelden opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat MultiCards en/of de Stichting Derdengelden daarvoor, en voor de daaruit voortvloeiende schade, door de Onderneming aansprakelijk kunnen worden gehouden of tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
9.12 In geen geval is MultiCards en/of de Stichting Derdengelden aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade doorbedrijfstagnatie, gevolgschade en reputatie-/imagoschade.
9.13 De aansprakelijkheid van de Stichting Derdengelden en/of MultiCards is altijd beperkt tot maximaal het tegoed op de Derdengeldrekening van de Onderneming op het tijdstip waarop de schade wordt veroorzaakt en deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 5.000 euro per geval.
9.14 Als MultiCards en/of de Stichting Derdengelden worden betrokken bij een derdenbeslag, een geschil of een procedure tussen de Onderneming en een derde, MultiCards en/of de Stichting Derdengelden, dan verplicht de Onderneming zich per ommegaande het beslag op te laten heffen en zal de daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) van dat geschil volledig vergoeden.
9.15 indien de Onderneming meent dat MultiCards tekort schiet in de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, dient de Onderneming MultiCards binnen 5 werkdagen in gebreke stellen en haar een redelijke termijn voor herstel aan te bieden.

10. Overmacht
10.1 MultiCards en/of de Stichting Derdengelden worden niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Onderneming wegens een tekortkoming in de nakoming of niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, voor zover deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van MultiCards en/of de Stichting Derdengelden, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor rekening van MultiCards en/of de Stichting Derdengelden komt.
10.2 De Stichting Derdengelden maakt voor wat het beheer in het algemeen en de uitbetaalprocessen in het bijzonder gebruik van bestaande bancaire infrastructuur van haar banken. Mogelijke overschrijdingen van de contractueel overeengekomen uitbetaalperiode als gevolg van externe bancaire processen, zoals vertragingen in (internationale) interbancaire overschrijvingen, alsmede deconfiture van deze banken vallen onder de overmacht en zijn niet aan MultiCards en/of de Stichting Derdengelden tegen te werpen.

11. Gebruik van betaallinks
11.1 Bij het per email versturen van betaallinks met betaalopdrachten moet de Onderneming de voorschriften van MultiCards opvolgen. De Onderneming is verantwoordelijk voor de inhoud van de betaalopdracht.
11.2 De Onderneming is onvoorwaardelijk gebonden aan de Instructies, Instellingen en eventuele Beveiligingscode(s), zoals die aan MultiCards zijn verstrekt.
11.3 Een per e-mail is verzonden betaallink, kan tussentijds niet herroepen worden door de Onderneming.
11.4 De Onderneming accepteert dat per e-mail verzonden berichten kunnen worden opgevangen door derden, niet zijnde de geadresseerde van de mail.
11.5 De Onderneming zal uitsluitend betaallinks verzenden aan ontvangers die daarin hebben toegestemd (anti-spamclausule) en de Onderneming vrijwaart MultiCards dienaangaande.

12. Intellectuele eigendom
12.1 Op de naam en logo’s van MultiCards en de Stichting Derdengelden en de voor uitvoering van de overeenkomst door MultiCards gebruikte technieken (waaronder begrepen programmatuur, processen en de inzet van de Stichting Derdengelden) en methoden, rusten intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en octrooirechten) van MultiCards en/of derden (zoals Currence iDEAL).
12.2 De Onderneming mag enigerlei namen, merken en logo’s inzake MultiCards en de voor uitvoering van de overeenkomst door MultiCards gebruikte technieken, processen en methoden niet gebruiken, wijzigen, verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het toegestane gebruik van de MultiCards-applicatie en dit is toegestaan in deze voorwaarden.
12.3 MultiCards verstrekt aan de Ondernemer toestemming op de electronische facturen of communicatie van betaallinks de logo’s te plaatsen van de betaalmethodes.

13. Informatie
13.1 MultiCards en of de Stichting Derdengelden verstrekken de Onderneming via de MultiCards- site(s), per e-mail of op een andere door MultiCards aangegeven wijze, informatie over het gebruik van de applicatie(s), bancaire informatie en de Dienst met inachtneming van wat daarover op de MultiCards-site(s) is bepaald. De Onderneming moet de in de vorige zin bedoelde informatie nadat deze beschikbaar is gekomen zonder uitstel controleren. De Onderneming zal zo spoedig mogelijk MultiCards conform de voorschriften van MultiCards informeren over door de Onderneming geconstateerde onjuistheden of onvolledigheden. Zonder tegenbericht van de Onderneming worden de per e-mail of andere informatiedragers verzonden overzichten van betalingen geacht te zijn ontvangen door Onderneming. MultiCards en/of de Stichting Derdengelden hoeven niet te bewijzen dat de Onderneming ook daadwerkelijk deze informatie heeft gekregen, doch slechts dat deze is verzonden aan het door Onderneming verstrekte (e-mail) adres. MultiCards en de Stichting Derdengelden zijn gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het verzenden van additionele informatie aan de Onderneming.
13.2 Als de Onderneming de inhoud van door MultiCards en/of de Stichting Derdengelden verstrekte informatie niet heeft betwist binnen 14 dagen nadat deze informatie redelijkerwijs geacht kan worden door de Onderneming te zijn ontvangen, geldt de inhoud van die (bancaire) informatie als door de Onderneming te zijn goedgekeurd.
13.3 De Onderneming is verplicht, met inachtneming van de voorschriften van MultiCards, regelmatig te controleren of er sprake is van onbevoegd gebruik van de MultiCards-applicatie, waaronder begrepen onbevoegd verstrekte betaalopdrachten en onbevoegde wijziging van Instellingen.
13.4 Zodra de Onderneming weet of vermoedt dat zijn MultiCards-account of een Beveiligingscode door een onbevoegde wordt gebruikt of dat een Beveiligingscode bij een onbevoegde derde bekend is, moet de Onderneming de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Dit kan door:
a. de bestaande Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door het sluiten van een nieuwe overeenkomst met gebruikmaking van het bij het sluiten van de bestaande Overeenkomst opgegeven e-mailadres. Dat heeft tot gevolg dat de mogelijkheid het bestaande MultiCards-account te gebruiken, eindigt;
13.5 Tot het tijdstip waarop de Onderneming zich heeft aangemeld voor een nieuw MultiCards-account of de overeenkomst conform de instructies heeft beëindigd, is de Onderneming met uitsluiting van MultiCards aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van een Beveiligingscode en/of het MultiCards-account.
13.6 De Onderneming moet de aan hem door MultiCards en of de Stichting Derdengelden (elektronisch-) verzonden of op een andere wijze aan hem geleverde informatie, zoals transactie-informatie, (bancaire) uitbetalingsoverzichten, opgaven of andere gegevens, zo spoedig mogelijk na ontvangst controleren. Als de Onderneming een onjuistheid of onvolledigheid constateert, moet hij MultiCards en of de Stichting Derdengelden daar zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van (verdere) schade. Als de Onderneming de juistheid van deze informatie niet binnen 13 maanden nadat deze hem/haar heeft bereikt c.q. na datum verzending schriftelijk heeft betwist, geldt dat de informatie door de Onderneming definitief is goedgekeurd en kunnen na het verstrijken van deze termijn aan mogelijke onjuistheden door de Onderneming geen aanspraken of rechten meer worden ontleend.
13.7 MultiCards en of de Stichting Derdengelden zijn ten alle tijde bevoegd een (reken-)fout of vergissing zonder toestemming van de Onderneming te herstellen en om een onterechte betaling ongedaan te maken of zo nodig te verrekenen met toekomstige tegoeden van de Onderneming, waarvoor de Onderneming de Stichting Derdengelden door het aangaan van de overeenkomst machtigt. De in artikel 4.1 genoemde machtiging geldt ook voor het geval er geen verrekening met toekomstige uitbetalingen mogelijk zijn en mag de Stichting Derdengelden het bedrag van deze onterechte uitbetalingen rechtstreeks van de rekening van de Onderneming incasseren. Mocht deze incasso niet mogelijk zijn zullen alle kosten, inclusief wettelijke rente en (buiten-) gerechtelijke incassokosten op de Onderneming worden verhaald.
13.8 Indien ten behoeve van de Dienst koppelingen met het back office van de Onderneming noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld bij het managen van retourzendingen), en er voor dit doel data uitgewisseld worden waarbij MultiCards ook informatie van de Onderneming ontvangt, is de Onderneming volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze data en de goede werking van deze koppeling(en).

14. Bewijs
14.1 De door MultiCards en of de Stichting Derdengelden of door haar ingeschakelde derden geregistreerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst, waaronder begrepen het verstrekken van administratieve- of bancaire informatie inzake (uit)betalingen en betaallinks, het gebruik van Beveiligingscodes en het opgeven van Instellingen, strekt tegenover de Onderneming tot volledig bewijs, behoudens door de Onderneming geleverd tegenbewijs.

15. Klachten
15.1 Indien een Klant niet tevreden is over de dienstverlening van een Onderneming moet hij/zij zich eerst wenden tot de Onderneming. Mocht de klacht door de Onderneming niet of onvoldoende te zijn afgewikkeld kan de Klant zich tot MultiCards en of de Stichting Derdengelden wenden. Klachten van Klanten over de Onderneming worden geregistreerd en geanalyseerd. Mochten deze klachten betrekking hebben op zogenaamde non-performance of fraude, zal MultiCards een onderzoek instellen, met als mogelijke consequentie beëindiging van de overeenkomst. Dat geldt ook voor klachten met betrekking tot het niet binnen 30 dagen terugbetalen van de aankoopsom bij aankopen waarop de Wet Kopen op Afstand van toepassing is. Deze klachten worden alleen in behandeling genomen als ze via het online klachtenformulier op de MultiCards website voldoende gespecificeerd worden ingediend.
15.2 Klachten van Onderneming over de dienstverlening van MultiCards worden schriftelijk ingediend per email of via het openen van een ticket op onze contactpagina of de back-office. Deze klachten worden binnen 3 werkdagen onderzocht en indien mogelijk zo veel mogelijk beantwoord. MultiCards streeft naar een volledige afwikkeling van de klacht binnen 5 Werkdagen.
15.3 Mocht na het doorlopen van deze klachtenprocedure de klacht niet naar tevredenheid van de Onderneming zijn afgewikkeld, dient de Onderneming dit binnen 5 werkdagen aan MultiCards en of de Stichting Derdengelden schriftelijk kenbaar te maken. In dat geval kan het geschil, naar oordeel en keuze van MultiCards en/of de Stichting Derdengelden, nog worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, dan wel een NMI Mediator. Ten einde andere derden die gebruik van maken van het derdengeldplatform niet te schaden, ziet de Onderneming door acceptatie van deze algemene voorwaarden expliciet en onvoorwaardelijk af van beslagen op de Derdengeldrekening op naam van de Stichting Derdengelden en/of MultiCards gedurende de behandeling van de klacht/geschil al dan niet buiten rechte. Zou de Onderneming daartoe toch overgaan handelt de Onderneming onrechtmatig en is hij volledig aansprakelijk voor alle schade van de MultiCards en de Stichting Derdengelden.
15.4 Klachten van de Onderneming schorten de betalingsverplichting van de Onderneming niet op.

16. Inschakeling derden
16.1 MultiCards en de Stichting Derdengelden zijn bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
16.2 MultiCards en de Stichting Derdengelden zijn bevoegd de rechtsverhouding met de Onderneming die voortvloeit uit de overeenkomst, zonder toestemming van de Onderneming aan een derde over te dragen. De Onderneming verleent hiermee bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming voor overdracht van de rechten en verplichtingen van MultiCards en de Stichting Derdengelden uit de overeenkomst aan de betreffende derde.

17. Slotbepalingen
17.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht waar de dienst uitgevoerd wordt of waar de Onderneming gevestigd is.
17.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of de tussen MultiCards, de Stichting Derdengelden en de Onderneming gesloten overeenkomst, voor zover niet in der minne op te lossen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Den Bosch. Partijen hebben daarnaast het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of - voor zover rechtens is toegestaan -op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse.
17.3 Een nietigheid of vernietigbaarheid van een (gedeelte van een) bepaling in deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden, noch van enige andere bepaling daarin.
17.4 MultiCards en de Stichting Derdengelden zijn altijd bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen of te vervangen. Zij zullen de Onderneming daarvan tijdig via haar communicatiekanalen in kennisstellen. Indien de Onderneming met de wijziging niet akkoord gaat heeft zij/hij de mogelijkheid om de overeenkomst met MultiCards kosteloos te beëindigen zonder opzegtermijn.
17.5 Alle belastingen, die ter zake van de overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of voorschriften verschuldigd zijn of in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van de Onderneming.

18. Definities
Acquiring banken: De bancaire instanties die de geldstroom van de online betaalmethode via de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden afhandelen ten gunste van de Ondernemer.

Betaling; Handeling waarbij geldmiddelen van een bankrekening bij een erkende Financiële Instelling worden overgemaakt naar een andere bankrekening bij een erkende Financiële Instelling.

Betaalbevestiging: de elektronische bevestiging van de bank van de Stichting Derdengelden waarin de bank meedeelt dat de (iDEAL-)betaling ten behoeve van de Onderneming uitgevoerd zal worden.

Betaalmethoden: transactiemethodes waarmee betalingen op de Derdengeldrekening gerealiseerd kunnen worden en die door een Financiële instelling wordt gefaciliteerd.

Collecterende Service Provider: MultiCards is een betaalinstelling die gelden collecteert en beheert in combinatie met de Stichting Derdengelden, welke systematiek wettelijk is voorgeschreven om de gelden afgescheiden te beheren.

Derdengelden en Derdengeldrekening: gelden van alle rechthebbenden (niet zijnde de commerciële geldstromen van MultiCards) die op een separate bankrekening worden beheerd. Op deze Derdengeldrekening bevinden zich uitsluitend gelden van derden, niet zijnde MultiCards en/of de Stichting Derdengelden.

Drempelbedrag: een door de Onderneming te kiezen bedrag dat, indien dat bedrag wordt bereikt, pas tot een uitbetaling leidt. Een drempelbedrag voorkomt dat er iedere dag een uitbetaling volgt.

Dienst: het totaal van de door MultiCards en de Stichting Derdengelden aangeboden betaaldiensten, waaronder het betaal platform, de aan dit platform gekoppelde betaalmethodes en het online transactiemanagementsysteem inclusief rapportages. MultiCards verleent aan de Onderneming middels de overeenkomst een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Dienst. Binnen deze Dienst collecteert en beheert de Stichting Derdengelden de gelden van derden en betaalt deze bedragen vervolgens aan de derden/rechthebbenden uit, waarbij de overeengekomen transactie kosten worden ingehouden en uitbetaald aan MultiCards.

MultiCards: deze betaalinstelling levert een betaalsysteem dat verbonden is met extern door een Stichting Derdengelden beheerde Derdengeldrekeningen, waarop uitsluitend inkomende betalingen van de aangesloten Ondernemingen worden ontvangen en beheerd en waar vanaf betalingen aan de Onderneming en MultiCards, worden gerealiseerd. Tevens regelt het systeem de berichtgeving van en naar de Klant en de Ondernemer. De Ondernemer kan via wachtwoord combinaties gebruikmaken van de in de backoffice aangeboden rapportages.

Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;

Gecollecteerde betaling: het geldbedrag dat daadwerkelijk bancair is bijgeschreven op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden.

Klant: de consument/natuurlijke persoon of rechtspersoon en klant van de Onderneming die voor de betaling aan de Onderneming gebruik maakt van een van de betaalmethodes die binnen de Dienst gefaciliteerd worden.

Land van vestiging: het land waar de Onderneming statutair is gevestigd.

Onderneming: een natuurlijk- of rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of ingeschreven staat in het buitenland bij een gelijkwaardig instituut en die beschikt over een geldig BTW nummer, die partij is bij de Overeenkomst en die gebruik maakt van de Dienst.

Overeenkomst: overeenkomst tussen MultiCards en de Onderneming inzake het gebruik van de Dienst, inclusief de machtiging.

Rechthebbende: de partij die uiteindelijk gerechtigd is tot ontvangst van het gecollecteerde bedrag c.q. de gecollecteerde bedragen (minus de overeengekomen kosten). Afhankelijk van de soort Dienst en de overeengekomen business rules kan de rechthebbende de Onderneming zijn, de Onderneming en de Klant (b.v. in geval van verrekening van retouren) of de Klant (volledige terugbetaling vanwege het ontbreken van een levering door de Onderneming). Bij escrow diensten blijft de betaler rechthebbende tot het moment en het bewijs van daadwerkelijke levering (bewijs van aflevering).

Stichting Derdengelden: De Stichting Derdengelden MultiCards, KvK 60112417, gevestigd aan Le Havre 77 te Eindhoven, beheert in samenwerking met MultiCards en in opdracht van de Ondernemer exclusief alle inkomende en uitgaande betalingen op en vanaf de Derdengeldrekening. Deze derdengeldsystematiek is in de Wft dwingend voorgeschreven en heeft tot doel te waarborgen dat de geldstromen die namens de Onderneming ontvangen en verwerkt worden, volledig gescheiden zijn en blijven van de operationele inkomsten en kosten van MultiCards.

Uitgaande betaling: Bij een uitgaande bancaire overboeking verricht de Stichting Derdengelden een betaling van het gecollecteerde bedrag op de door rechthebbende opgegeven bankrekening.

Inkomende betaling: Bij een inkomende betaling neemt de Stichting Derdengelden het daadwerkelijk op de Derdengeldrekening overgeboekte bedrag ten behoeve van de Onderneming in ontvangst, is deze bancair bevestigd en wordt de betaling via het systeem herkend en verwerkt.

Transactie: de digitaal gegeven opdracht van Klanten tot betaling van goederen of diensten van de Onderneming, welke met behulp van de Dienst voor een financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen.

Transactiebedrag: het bedrag in euro’s dat door de Klant aan de Onderneming wordt betaald voor de goederen en/of diensten die de Klant bij de Onderneming heeft afgenomen.

Werkdag: iedere dag waarop de relevante Nederlandse betaaldienstaanbieder van de betaler of de betaaldienstaanbieder van de rechthebbende/begunstigde betrokken bij de uitvoering van de Dienst in Nederland open en beschikbaar is voor de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden. Geen Werkdag zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag vijfjaarlijks.

Vrijstelling: Inschrijving in het openbaar register als vrijgestelde betaaldienstverlener. Staat niet onder toezicht van de DNB.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden MultiCards 2016-1".